PASLAUGOS

Kokias paslaugas teikiame?

pastatu ekspertai

Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas.

pastatu ekspertai

Projektinis pastatų energinio naudingumo sertifikavimas.

pastatu ekspertai

Energijos vartojimo pastatuose auditas.

pastatu ekspertai

Pastatų rinkodaros priemonių planai.

pastatu ekspertai

Pastatų investiciniai projektai. Investicijų naudos – kaštų analizės.

pastatu ekspertai

Pastatų kadastriniai mataviai (inventorinės bylos).

pastatu ekspertai

Pastatų techninių (techninių – energetinių) pasų išdavimas.

pastatu ekspertai

Pastatų pridavimas valstybinei statybos inspekcijai (statybos užbaigimas).

pastatu ekspertai

Pastatų energetinio naudingumo sertifikavimas.

Pastato energinio naudingumo sertifikatas tai Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame yra įvertintas pastato energijos suvartojimas, pastato į aplinką CO2 išmetamas kiekis (skaičiuojamosios metinės rodiklių vertės 1 kv.m. pastato šildomo ploto) ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Pastatai klasifikuojami į 7 klases: A, B, C, D, E, F, G. Aukščiausia yra laikoma A++ klasė, kuri nurodo labai energiškai efektyvų pastatą.

 • Prieš pripažįstant pastatą ar jo dalį tinkamais naudoti.
 • Jei pastatas parduodamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato pardavimą.
 • Jei pastatas išnuomojamas ir jo sertifikato galiojimo laikas pasibaigė arba pastatas nebuvo sertifikuotas, sertifikavimas turi būti atliktas prieš įforminant pastato nuomą.
 • Jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privalomas.
 • Statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui šių pageidavimu pateikia pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. 
 • Didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas.
 • Kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip
  1000 kvadratinių metrų. Šio punkto reikalavimai taikomi tiek, kiek tai techniškai, funkciniu požiūriu ir ekonomiškai įmanoma.
 • Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda.
 • Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams.
 • Laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus.
 • Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus.
 • Atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų
 • Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma.
 • Nešildomiems pastatams.
 • Sudaryti prielaidas energijos poreikio valdymui, nes energijos poreikio valdymas yra svarbi priemonė, leidžianti Europos Sąjungai daryti įtaką visuotinei energijos rinkai ir taip užtikrinanti energijos tiekimą atsižvelgiant į vidutinę trukmę ir ilgalaikę perspektyvą.
 • Mažinti gyvenamųjų pastatų ir paslaugų sektoriaus energijos suvartojimą, kuris sudaro daugiau kaip 40% bendro energijos suvartojimo Europos Sąjungoje ir vis plečiasi; dėl tokios tendencijos šio sektoriaus suvartojamos energijos dalis augs, taip pat didės ir išskiriamo anglies dvideginio kiekis.
pastatu ekspertai

Projektinis pastatų energinio naudingumo sertifikavimas

Sertifikuojame pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarką, išduodame sertifikatą, kuriame yra įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. 

pastatu ekspertai

Energijos vartojimo pastatuose vartojimo auditas.

Identifikuojame energijos vartojimą tarp įvairių paslaugų ir nustatome energijos taupymo galimybes, tai yra svarbus pirmas žingsnis kuriant energijos valdymo programą.

Audito metu bus gauti duomenys, kuriais grindžiame tokia programą. Tyrimas atskleidžia pastato savininkui, valdytojui ar valdymo komandai galimas energijos švaistymo mažinimo galimybes ir išlaidas, kurias galima pasiekti įgyvendinus pateiktas energijos taupymo galimybes. Energetikos auditorius pažvelgs į jūsų pastatą iš išorės. Jie išnagrinės įvairius komponentus, įskaitant langus, sienas ir karnizą, kad sužinotų, ar jie gali pastebėti esminių problemų, sukeliančių nuotėkį į jūsų namus ar iš jų. Auditorius apžiūrės palėpę (jei ją turite), kad apžiūrėtų keletą dalykų.

pastatu ekspertai

Pastatų rinkodaros priemonių planai.

Suformuojame rinkodaros priemonių planą jūsų pastatui, kuris parodys, kaip ir kur bus panaudoti produktai, kokių veiksmų bus imtasi, esant tam tikrai situacijoje rinkoje.

pastatu ekspertai

Pastatų investiciniai projektai. Investicijų naudos - kaštų analizės.

Pateikiame investicinius projektus, kur tarpusavyje susijusių užduočtys ir veiklos visuma siekia apibrėžti ekonominius ar finansinius tikslus.

Sistemingai požiūrime į alternatyvų stipriąsias ir silpnąsias puses. Nustatome ar investicija (ar sprendimas) yra pagrįstas ir įsitikiname ar jos nauda yra didesnė už išlaidas ir kiek.

pastatu ekspertai

Pastatų kadastriniai mataviai (inventorinės bylos).

Nustatysime tikslius pastato geometrinius duomenys, planų ir kitų būtinų duomenų parengimą. Ji atliekame siekiant įregistruoti pastatą į kadastro duomenų bazę.

pastatu ekspertai

Pastatų techninių (techninių - energetinių) pasų išdavimas.

Išduodame statinio techninio (techninio-energetinio) pasą, pagal LR nustatytą tvarką. Jo reikės norint užbaigiant statybą.

pastatu ekspertai

Pastatų pridavimas valstybinei statybos inspekcijai (statybos užbaigimas).

Mes už jus pateikiame dokumentus valstybinei statybos inspekcijai, kurie yra būtini norint užbaigti/priduoti pastatą.

Sertifikato pavyzdys

Pastato (pastato dalies) sertifikavimo atveju energinio naudingumo įvertinimo rezultatai pateikiami Sertifikate, kuriame turi būti šie duomenys:

 • Pastato adresas.
 • Pastato (pastato dalies) paskirtis.
 • Pastato (pastato dalies) naudingasis plotas.
 • Pastato (pastato dalies) energinio naudingumo klasė.
 • skaičiuojamosios suminės energijos sąnaudos vienam kvadratiniam metrui pastato (pastato dalies) naudingojo ploto.
 • Duomenys apie pagrindinį pastato šildymui naudojamą šilumos šaltinį.
 • Pastato (pastato dalies) sertifikato numeris.
 • Pastato (pastato dalies) sertifikato išdavimo data.
 • Pastato (pastato dalies) sertifikato galiojimo terminas.
 • Pastato (pastato dalies) sertifikatą išdavusio eksperto vardas, pavardė, pažymėjimo numeris, parašas.
pastatu ekspertai